Statut

Statut
Rozdział I – postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie PROGRAM STACJA zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, dobrowolną, samorządną.
4. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, który ma formę domku ze spadzistym dachem i kominem, z wpisanym słowem "stacja". Podstawową wersją znaku graficznego jest pomarańczowy domek z białymi napisami. Dopuszcza się stosowanie znaku w uproszczonej kolorystyce: czarnego domku na jasnych tłach i białego na ciemnych.
5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków/członkiń.
2. Do prowadzenia działalności w wykonaniu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników/pracowniczki oraz zawierać cywilnoprawne umowy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej na wykonanie określonych usług.

§ 4

Stowarzyszenie nie służy realizacji prywatnych interesów swych członków/członkiń.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
2. Decyzje o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych podejmuje Walne Zgromadzenie.
Rozdział II – cele i sposoby działania

 

§ 6

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Docieranie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z ofertą wsparcia, edukacji, profilaktyki, pomocy społecznej, bezpośrednio w miejscach ich przebywania (na ulicach, dworcach, w parkach, klubach itd.).
2. Udzielanie osobom w sytuacjach trudnych i kryzysowych, w szczególności dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym, wsparcia oraz specjalistycznej pomocy: psychologicznej, socjalnej, prawnej, medycznej, terapeutycznej.
3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym edukacja seksualna, profilaktyka uzależnień, infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV.
4. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych w samoorganizacji i włączanie ich w projektowanie i realizowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji.
5. Pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin.
6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych.
7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka.
8. Działalność na rzecz rozwoju metod pracy środowiskowej (outreachowej) oraz innowacyjnych form pomocy i integracji społecznej w Polsce i zagranicą.
9. Działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym w zakresie uzależnień.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
11. Inicjowanie i rozwój współpracy różnych instytucji i organizacji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

A. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego

1. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych, skierowanych w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji trudnej i kryzysowej – organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie m.in. pomocy społecznej, prawnej, oświatowej, zdrowotnej i psychologicznej.
3. Pracę środowiskową (outreachową) w bezpośrednim miejscu przebywania odbiorców:
a. streetworking – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe streetworkerów i pedagogów ulicy,
b. partyworking – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe w klubach, pubach, dyskotekach i na imprezach masowych,
c. online outreach (networking) – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe za pośrednictwem Internetu.
4. Organizowanie pomocy materialnej, zwłaszcza niefinansowej, dla odbiorców działań.
5. Inspirowanie działań sportowych, plastycznych, kulturalnych, wypoczynkowych (w tym obozów i wyjazdów).
6. Organizację i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, edukacyjnych, interwencyjnych i szkoleniowych.
7. Organizowanie edukacyjnych, pomocowych, profilaktycznych i kulturalnych, imprez, gier, konkursów, festynów, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
8. Rozwój współpracy i tworzenie lokalnych koalicji z innymi placówkami i instytucjami pomocowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi społecznie gotowymi do współdziałania na rzecz celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.
9. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, spotkań i paneli dyskusyjnych.
10. Organizowanie konsultacji specjalistycznych dla innych podmiotów.
11. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
12. Współpracę ze środkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych.
13. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską oraz współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
14. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.

B. Odpłatną działalność pożytku publicznego

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 6-10 Ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność odpłatna dotyczyć może następujących przedsięwzięć:
1. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych, skierowanych w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji trudnej i kryzysowej – organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie m.in. pomocy społecznej, prawnej, oświatowej, zdrowotnej i psychologicznej.
3. Pracę środowiskową (outreachową) w bezpośrednim miejscu przebywania odbiorców:
d. streetworking – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe streetworkerów i pedagogów ulicy,
e. partyworking – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe w klubach, pubach, dyskotekach i na imprezach masowych,
f. online outreach (networking) – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe za pośrednictwem Internetu.
4. Inspirowanie działań sportowych, plastycznych, kulturalnych, wypoczynkowych (w tym obozów i wyjazdów).
5. Organizację i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, edukacyjnych, interwencyjnych i szkoleniowych.
6. Organizowanie edukacyjnych, pomocowych, profilaktycznych i kulturalnych, imprez, gier, konkursów, festynów, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
7. Rozwój współpracy i tworzenie lokalnych koalicji z innymi placówkami i instytucjami pomocowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi społecznie gotowymi do współdziałania na celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.
8. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, spotkań i paneli dyskusyjnych.
9. Organizowanie konsultacji specjalistycznych dla innych podmiotów.
10. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
11. Współpracę ze środkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych.
12. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.

§ 8

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i wyznaniowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
Rozdział III – członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie/członkinie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków/członkinie zwyczajnych/zwyczajne,
- członków/członkinie wspierających/wspierające,
- członków/członkinie honorowych/honorowe.

§ 10

1. Członkiem/członkinią zwyczajnym/zwyczajną i honorowym/honorową może być osoba fizyczna – obywatel/obywatelka polski lub cudzoziemiec/cudzoziemka - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Kandydat/kandydatka na członka/członkinie zwyczajnego/zwyczajną, aby zostać przyjęty/przyjęta w poczet członków/członkiń Stowarzyszenia, musi przedstawić pisemną rekomendację dwóch osób, obecnych członków/członkiń Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie i zaakceptowanie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem/członkinią wspierającym/wspierającą może być osoba fizyczna lub prawna (z Polski lub z zagranicy) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Członkostwo wspierające nabywa się na identycznych zasadach jak członkostwo zwykłe.
6. Członkiem/członkinią honorowym/honorową może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie Członków/Członkiń.

§ 11

Członek/członkini zwyczajny/zwyczajna ma prawo do:
1. wybierania i bycia wybieranym do władz (organów) Stowarzyszenia;
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

§ 12

Członek/członkini zwyczajny/zwyczajna obowiązany/obowiązana jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu. Wysokość i tryb wnoszenia przez członków/członkinie uchwala corocznie Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków/Członkiń.

§ 13

1. Członek/członkini wspierający/wspierająca i honorowy/honorowa, posiada prawa określone w § 11 pkt. 2-4 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek/członkini wspierający/wspierająca jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek/członkini wspierający/wspierająca poprzez swoich/swoje przedstawicieli/przedstawicielki i członek/członkini honorowy/honorowa może uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.
4. Członek/członkini honorowy/honorowa jest zwolniony/zwolniona z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
b) śmierci członka/członkini lub utraty osobowości prawnej przez członka/członkinię wspierającego/wspierającą;
c) skreślenia z listy członków/członkiń z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy – dokonuje tego Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej decyzji Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała;
g) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od każdej decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi/członkini służy prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji.
Rozdział IV - Struktura organizacyjna

 

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków/Członkiń
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia.
2.Uchwały dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby obecnych członków/członkiń.

§ 17

W przypadku potrzeby uzupełnienia władz Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji przeprowadza się wybory na nie obsadzone stanowisko.

§ 18

Stowarzyszenie może powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły. Zakres ich działania i zadania określa Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW/CZŁONKIŃ

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków/Członkiń jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów między członkami/członkiniami, związanych z działalnością w Stowarzyszeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków/Członkiń podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności, co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu – bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby obecnych członków/członkiń.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka/członkini honorowego/honorowej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 Walnego Zgromadzenia, przy obecności połowy członków/członkiń.
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie/członkinie zwyczajni/zwyczajne z głosem stanowiącym, zaś członkowie/członkinie wspierający/wspierające i honorowi/honorowe oraz zaproszeni przez Zarząd goście - z głosem doradczym.
6. O miejscu, dniu, godzinie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków/członkinie, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków/Członkiń Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków/Członkiń zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku:
- z inicjatywy własnej
- na żądanie Komisji Rewizyjnej
- na żądanie co najmniej 1/3 członków/członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków/Członkiń zwołuje się do 31 maja każdego roku.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków/Członkiń należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
3. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. uchwalanie zmian w Statucie;
6. nadawanie i pozbawianie godności członka/członkini honorowego/honorowej Stowarzyszenia;
7. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich;
8. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków/członkiń;
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku;
10. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia;
11. decydowanie w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
12. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
14. do kompetencji Walnego Zebrania należą także wszystkie inne sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków/członkiń, spośród których na pierwszym jego posiedzeniu wyłania Prezesa/Prezeskę i dwóch/dwie
Wiceprezesów/Wiceprezeski i ustala kompetencje pozostałych członków/członkiń.
2. Członkiem/członkinią Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/członkiń Stowarzyszenia;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
9. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
10. wnioskowanie o powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań;
11. ponoszenie odpowiedzialności przed Walnym Zgromadzeniem Członków/Członkiń.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes/Prezeska przynajmniej raz na kwartał.
2. W sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia Zarząd działa na podstawie podejmowanych uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków/członkiń. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa/Prezeski Zarządu lub podczas jego/jej nieobecności – przewodniczącego/przewodniczącej obrad (wyłonionego/wyłonionej przez obecnych/obecne członków/członkinie Zarządu).
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący/przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni/zaproszone członkowie/członkinie Stowarzyszenia lub inne osoby.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków/członkiń, którzy/które wybierają spośród siebie przewodniczącego/przewodniczącą.
3. Członkowie/członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami/członkiniami organu zarządzającego ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków/członkiń Zarządu.
4. Członkiem/członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
3. składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia;
4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu;
6. wnioskowanie o skreślenie z listy członków/członkiń Stowarzyszenia.

§ 26

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności większości członków/członkiń Komisji.
2. Przewodniczący/przewodnicząca Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V – majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Wspólnoty Europejskiej i wspólnotowych osób prawnych, spadków, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sądy oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 28

Oświadczenia woli mają prawo składać w imieniu stowarzyszenia dwaj/dwie członkowie/członkinie Zarządu, przy czym jednym/jedną z nich musi być Prezes/Prezeska lub Wiceprezes/Wiceprezeska.

§ 29

Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków/członkiń, pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków/członkiń lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków/członkiń lub pracowników/pracowniczek lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie organizacji, członkowie/członkinie jej organów lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI – zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 30

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 31

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.
Rozdział VII – przepisy przejściowe

 

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.