Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Standardy

W działaniach pomocowych ważne są standardy pracy. Realizując nasze zadania kierujemy się zasadami określonymi w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych OFOP oraz naszymi wewnętrznymi kodeksami etycznymi i BHP dotyczącymi pracy środowiskowej.

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i angażowania się obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, czyli powołane przez obywateli dla realizacji celów społecznych, a których podstawą działalności jest wolontarystyczne zaangażowanie obywateli i zewnętrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje).

Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działające w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy. Zasady działalności tych organizacji powinny być normowane nie tylko przez przepisy prawa, ale także przez swoisty kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 roku i zaktualizowane w ramach projektu Jawnie Przejrzyście Odpowiedzialnie. Zasady te zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w maju 2010 roku.

Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów.

Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność – zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem organizacji.

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków.

Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków.

Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać.

Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających.

Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne powinna co najmniej rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. W zależności od potrzeb organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji.

W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji - tak zawodowo, jak i wolontarystycznie.

Wolontariuszem/wolontariuszką Stowarzyszenia Program STACJA może zostać osoba, która chce zdobyć doświadczenie, odpowiednie kompetencje i przygotowanie merytoryczne do pracy z młodzieżą, młodymi dorosłymi, z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem, z osobami podejmującymi ryzykowne zachowania czy będącymi w sytuacji kryzysowej.

Dbamy o to, aby nasza pomoc była profesjonalna, dlatego każdy wolontariusz i każda wolontariuszka zobowiązany/a jest do:
- ukończenia szkoleń przygotowujących do pracy środowiskowej,
- ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w szkoleniach zewnętrznych,
- przestrzegania zasad pracy naszej organizacji.

Każdy wolontariusz i każda wolontariuszka:

  • dba o swoje bezpieczeństwo w pracy środowiskowej,
  • działa w interesie naszych klientów/ek, podopiecznych,
  • szanuje podmiotowość i autonomię naszych klientów/ek, podopiecznych,
  • zachowuje poufność informacji powierzonych mu/jej przez klientów/klientki i podopiecznych,
  • dba o swój rozwój i podnoszenie własnych kompetencji,
  • zna swoje kompetencje i działa w ich granicach, zna też swoje ograniczenia,
  • nie utrzymuje relacji osobistych z klientami/kami, podopiecznymi poza działalnością Stowarzyszenia,
  • jest otwarty/otwarta na rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji,
  • jest gotowy/a do udzielania i korzystania ze wzajemnego wsparcia w zespole,
  • działa w ramach celów statutowych organizacji.
TOP

Accessibility Toolbar