RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] informuj臋, i偶:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Program STACJA (dalej: STACJA) z siedzib膮 w Warszawie, ul. Ho偶a 13a, 00-682 Warszawa.
2. Je艣li ma Pani/Pan pytania dotycz膮ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia艂ania STACJI, a tak偶e przys艂uguj膮cych Pani/Panu uprawnie艅, mo偶e Pani/Pan skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomoc膮 adresu daneosobowe@programstacja.org.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu:
a) realizacji zada艅 statutowych;
b) wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na STACJI;
c) realizacji um贸w zawartych z kontrahentami;
d) w pozosta艂ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody.
4. Odbiorc膮 Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odr臋bnych przepis贸w prawa, upowa偶nieni pracownicy/wsp贸艂pracownicy Administratora, dostawcy us艂ug technicznych, organizacyjnych, prawnych oraz podmioty uczestnicz膮ce w realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane odbiorcy w pa艅stwie trzecim lub organizacji mi臋dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w okre艣lonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwo艂ania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
8. W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w STACJI Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezb臋dne do uczestnictwa w realizowanych zadaniach statutowych STACJI.
11. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest obowi膮zkowe, w sytuacji gdy przes艂ank臋 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi臋dzy stronami umowa.
12. Pani/Pana dane nie s膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany i nie b臋d膮 profilowane.